Národní fotografická soutěž Svitavy 2021 přihlášky spuštěny!

Národní fotografická soutěž Svitavy 2021

41. ročník
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA a Středisko kulturních služeb města Svitavy za spolupráce Městského muzea a galerie ve Svitavách, Svazu českých fotografů, z. s., Impulsu Hradec Králové, centra podpory uměleckých aktivit, a Společnosti Praha fotografická, z. s.

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Posláním soutěže je konfrontace tvorby fotografů, kteří nejsou na své tvorbě existenčně závislí. Národní soutěž a následné výstavy mají za úkol nejen představit to nejlepší, co se v posledním období zrodilo na celostátní úrovni, ale také na základě porovnání jednotlivých snímků a hodnocení poroty napomoci k dalšímu uměleckému růstu amatérské fotografie. Nepřetržité trvání soutěže od roku 1970 svědčí o tom, že své poslání plní.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
1. Zúčastnit se může každý fotograf, občan České republiky nebo cizinec mající povolení k pobytu, který se považuje za amatéra.
2. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, zásadně neadjustované a nepaspartované (to znamená nepodlepené, nerámované, nezalaminované). Fotografie nemají být starší než 2 roky (neplatí pro kategorii C).
3. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce (kategorie A), kolektivy (kategorie B) a v souvislosti s výročím 51 let trvání soutěže je vyhlášena společná kategorie C.

Kategorie A:
A01: pro autory do 16 let – volné téma – (bez ohledu na techniku záznamu)
A02: pro autory do 21 let – téma „Světlo“ – (bez ohledu na techniku záznamu)

A1: pro autory bez rozdílu věku – volné téma – (bez ohledu na techniku záznamu).
A2: pro autory bez rozdílu věku – téma „Tady žiju“

Kategorie B: kolektivy
V roce 2021 pro soutěž kolektivů je jednotné téma “Život ve fotoklubu“

Kategorie C: pro autory bez rozdílu věku i kolektivy je téma „Má nejlepší fotografie posledních deseti let“

4. Autor může soutěž obeslat nejvýše pěti jednotlivými fotografiemi v každé kategorii. Z toho vždy maximálně jeden seriál do pěti snímků, který se počítá jako jedna fotografie.
Kolektiv může zaslat nejvýše 15 snímků, z toho od jednoho autora maximálně tři práce. Každý autor může soutěžit jako jednotlivec i jako člen kolektivu, nikoliv však se stejnými pracemi. Kolektiv zvolí k obeslání soutěže jednotnou velikost fotografií. Do soutěže jsou přijímány fotografie od formátu 30 × 40 cm (i 30 × 45 cm) a jejich odvozeniny při zachování rozměru delší strany, stejně jako čtvercový rozměr 30 × 30 cm. Menší rozměr je povolen pouze v případě, že se jedná o kontaktní fotografie. Porota má možnost rozhodnout ve výjimečných případech i o přijetí fotografií jiných rozměrů.

5. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pravém rohu dole názvem snímku (u seriálu i pořadovým číslem), jménem, příjmením autora a adresou, na zadní straně v levém horním rohu uvedením kategorie, u kolektivů plným názvem klubu či skupiny a jménem a adresou autora. Na zadní straně je třeba uvést u kategorie A datum (rok vzniku snímku) a věk autora. Autor své soutěžní fotografie zašle také v elektronické podobě přes portál www.uschovna.cz na adresu martin.mohr@kultura-svitavy.cz, kde do zprávy uvede text: „Fotografie pro Národní soutěž a výstavu amatérské fotografie“ a jméno autora, nebo přiloží k zásilce CD se soutěžními fotografiemi nadepsané jménem autora. Soubory s fotografiemi zasílanými elektronicky nebo na CD musí být pojmenovány ve formátu: KK_JJ_NN_PP.JPG, kde KK je kategorie, JJ je příjmení a jméno autora, NN je název fotografie a PP je pořadové číslo, pokud se jedná o sérii. Například: A1_Jan_Novák_Volnost_Pohybu_02.JPG. Názvy fotografií musí být stejné na tisku, v přihlášce i v názvech souborů zasílaných elektronicky.

6. Soutěžní zásilka pro kategorie A1, A2 a kategorii a B musí obsahovat přihlášku. Účastnický poplatek ve výši 150 Kč zašle autor na bankovní účet číslo: 2301851828/2010, variabilní symbol 2021 a do zprávy pro příjemce uvede zkratku NSAF a jméno soutěžícího autora. Zásilky bez řádně vyplněné přihlášky nebo bez uhrazení účastnického poplatku nebudou do soutěže přijaty a autor si je může vyzvednout pouze osobně v SKS Svitavy.
Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní přepravě. Pečlivé zabalení je záležitostí každého autora. Přihlášku spolu s fotografiemi zašlete na adresu: Středisko kulturních služeb Svitavy, Martin Mohr, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy.

7. Fotografie nesplňující podmínky v bodech 4–6 nebudou do soutěže přijaty.

8. Porota vybere z přijatých fotografií mimo oceněných další, které budou spolu s oceněnými vystaveny u příležitosti vyhlášení výsledků soutěže ve Svitavách. O této skutečnosti budou autoři informováni. Výstava bude reprízována v dalších městech. Fotografie z výstavní kolekce (mimo oceněných) budou autorům vráceny po skončení těchto výstav, nejpozději v květnu 2021.

9. Porota má právo vyjmout z cyklu nebo seriálu jednotlivé fotografie a hodnotit je jako samostatné snímky, případně redukovat počty fotografií v seriálu.

10. Oceněné fotografie budou předány do Sbírky české fotografie SČF se zachováním autorských práv.

11. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce, a to i v budoucnu, bez nároků na honorář, při zachování autorských práv.

III. HODNOCENÍ

Hodnocení snímků národní soutěže provede odborná porota jmenovaná NIPOS-ARTAMA. Hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková a technická kvalita snímků.

Ve všech kategoriích porota ocení fotografie umístěné na prvních třech místech.
V kategorii B porota ocení vítězné kolektivy finanční částkou 5 000,- Kč.
Dále může udělit maximálně tři čestná uznání v každé kategorii.
Všechny vítězné fotografie budou zveřejněny v reprezentativním katalogu výstavy a na doprovodném CD.
Mimo tyto ceny mohou být bez ohledu na kategorie udělována tato ocenění:
Cena nakladatelství Zoner Press,
Cena starosty města Svitavy,
Cena ředitele SKS Svitavy,
Cena FOMA Bohemia za nejlepší černobílou fotografii,
Cena SČF – vzpomínka na prof. Ludvíka Barana,
Cena Impuls Hradec Králové,
Cena ředitelky Městského muzea a galerie ve Svitavách
Ocenění autoři obdrží diplom a plaketu, věcné ceny sponzorů soutěže.

IV. KALENDÁŘ SOUTĚŽE
Zahájení přijmu fotografií pro předkolo: 1. září 2020
Jmenování poroty: do 1. prosince 2020
Příjem fotografií předkolo A01 a A02 (uzávěrka předkola): do 15. ledna 2021
Hodnocení poroty předkola a sdělení informace o postupu: do 7. února 2021
příjem fotografií „na papíře“: do 4. března 2021
Hodnocení poroty: do  4. dubna 2021
Slavnostní předání cen soutěže a zahájení výstavy:
Trvání výstavy v Městském muzeu a galerii ve Svitavách:

Obeslání soutěže je výrazem souhlasu s jejími podmínkami.

Vaše osobní údaje zpracováváme dle požadavků GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 a dle zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Více informací o ochraně osobních údajů v rámci činnosti NIPOS naleznete pod odkazem: www.nipos.cz/ochrana-osobnich-udaju

Kontaktní adresy:
NIPOS-ARTAMA, Milan Sedláček, tel.: 736 704 228, e-mail: sedlacek@nipos.cz, www.nipos.cz
Středisko kulturních služeb města Svitavy, Martin Mohr, Wolkerova Alej 92/18, 568 02 Svitavy, tel.: 461 535 220, e-mail: martin.mohr@kultura-svitavy.czSvaz českých fotografů, e-mail: scf@scf.cz, www.scf.cz,
www.fotonarodni.cz

PŘIHLÁŠKA NA NÁRODNÍ SOUTĚŽ

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.