Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro pořádání vzdělávacích akcí příspěvkové organizace Centrum uměleckých aktivit, příspěvková organizace platné od 1. května 2020.

 1. Úvodní ustanovení
 2. Pojmy
  1. „Společností“ se rozumí Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit, IČO: 00361488, sídlem Tomkova 139/22, Hradec Králové 500 03.
  2. „Účastníkem“ se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která se Společností uzavírá Smlouvu o výuce ve vzdělávací akci. V případě, že Účastník objednává výuku pro více osob, mají tyto osoby při výuce stejné postavení jako Účastník, nejsou však oprávněny činit vůči Společnosti právní úkony související se Smlouvou. Je-li Účastník fyzickou osobou, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, považuje se rovněž za „Spotřebitele“ dle zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.
  3. „Smlouvou“ se rozumí Smlouva o výuce ve vzdělávací akci uzavřená mezi Společností a Účastníkem.
  4. „Všeobecnými obchodními podmínkami“ (dále VOP) se rozumí VOP pro výuku ve vzdělávacích akcích společnosti Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit.
  5. „Nabídkou“ se rozumí Nabídka vzdělávacích akcí (kurzů, přednášek, lekcí, workshopů, seminářů, soustředění, dílen, setkání, besed, kempů,…) pořádaných společností Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit.
  6. „Smluvní dokumentací“ se rozumí Smlouva, Nabídka a Všeobecné obchodní podmínky.
  7. „Kurzovným“ se rozumí celková cena uvedená ve Smlouvě za všechny Kurzy objednané Účastníkem dle této Smlouvy.
 1. Základní ustanovení
  1. Práva a povinnosti Účastníka při výuce uměleckých kurzů se řídí těmito VOP, Nabídkou a Smlouvou.
 1. Smlouva
 1. Uzavření Smlouvy
  1. Smlouva je uzavřená buď písemně, nebo elektronicky formou přihlášky na vzdělávací akci.
  2. V případě uzavření Smlouvy elektronickými prostředky je smlouva uzavřená odesláním on-line přihlášky či odesláním e-mailu s žádostí o přihlášení na vzdělávací akci na e-mailovou adresu: vzdelavani@impulshk.cz nebo dle propozic jednotlivých kurzů.
  3. Nedílnými součástmi Smlouvy jsou VOP.
  4. Po uzavření Smlouvy a následném písemném či elektronickém potvrzení účastníkovi Společností o přijetí a zařazení do výuky je Účastník povinen uhradit Kurzovné. Kurzovné musí být uhrazeno Společnosti nejpozději pět (5) pracovních dnů před datem zahájení kurzu.
 2. Zánik Smlouvy
  1. Uživatel bere na vědomí, že na smlouvu o výuce ve vzdělávacích akcích se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku a v případě plnění Organizátorem poskytované v určeném termínu.
  2. Účastník může od Smlouvy odstoupit ze závažných důvodů. V případě zdravotních důvodů, které znemožní Účastníkovi pokračovat ve výuce, bude mu Společností vyplacena alikvotní část kurzovného za nevyčerpanou část kurzu. Je třeba doložit relevantním dokladem od lékaře (pracovní neschopenka, lékařská zpráva) bez zbytečného odkladu.
  3. Odstoupení od Smlouvy je třeba doručit do sídla Společnosti osobně či zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence.
  4. Účastník je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy zasláním e-mailu Společnosti či sdělením této skutečnosti zástupci Společnosti po telefonu. E-mail a telefonní spojení jsou uvedená na impulshk.cz. V případě odstoupení od Smlouvy tímto způsobem je Účastník po předchozí domluvě povinen se dostavit osobně do sídla Společnosti a potvrdit svůj záměr odstoupit od Smlouvy či zaslat odstoupení od Smlouvy v písemné formě prostřednictvím držitele poštovní licence.
  5. Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud ve stanovené lhůtě před zahájením Kurzu nebude Účastníkem uhrazeno Kurzovné.
  6. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit, pokud ze strany Společnosti bude vzdělávací akce zrušena z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu a Účastníkem nebude akceptováno žádné z náhradních řešení.
  7. Veškeré úkony související s ukončením Smlouvy musí být učiněny v písemné formě a doručeny druhé smluvní straně.
  8. V případě ukončení Smlouvy je Společnost povinna vrátit Účastníkovi zaplacené Kurzovné, snížené o případné nároky Společnosti související s ukončením Smlouvy. Společnost je oprávněna jednostranně započíst svůj nárok na odstupné či poplatek za ukončení smlouvy vůči pohledávce Účastníka na vrácení Kurzovného.
  9. Zůstatek Kurzovného bude Společností uhrazen Účastníkovi do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemného oznámení o ukončení Smlouvy. Platby Společnost zašle na bankovní účet, který Účastník pro tuto potřebu Společnosti sdělí.
 3. Předmět smlouvy
  1. Předmětem Smlouvy je závazek Společnosti zajistit pro Účastníka výuku ve vzdělávacích akcích a závazek Účastníka uhradit Kurzovné.
  2. Účastník je povinen aktivně se účastnit výuky a aktivit spojených se vzdělávací akcí.
 4. Nabídka
  1. Společnost nabízí výuku ve vzdělávacích akcích, které jsou uvedeny v Nabídce. Nabídka je uveřejněna na internetové adrese Společnosti impulshk.cz.
  2. Nabídka vymezuje zaměření a obsahovou náplň jednotlivých vzdělávacích akcí, včetně popisu průběhu výuky a stanovení konkrétních podmínek účasti.
  3. Při uzavření Smlouvy jsou ve Smlouvě vymezeny vzdělávací akce, které jsou Účastníkem objednány pro výuku Účastníka. Účastník je oprávněn objednat výuku pro více osob; v takovém případě se ve smlouvě uvádí souhrnná objednávka pro tohoto Účastníka.
 1. Výuka
 1. Termín výuky
  1. Termín zahájení výuky je specifikován vždy v aktuální Nabídce na internetové adrese impulshk.cz.
  2. Výuka probíhá podle předem dohodnutého plánu, ve kterém jsou uvedeny nezbytné podrobnosti. Plán výuky je Společností a Účastníkem projednán při uzavírání Smlouvy.
  3. Společnost se zavazuje, že dodrží termíny výuky odpovídající dohodnutému plánu výuky.
  4. Společnost si vyhrazuje právo posunout zahájení kurzu v případě, že je to nevyhnutelné z technických důvodů. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Společnost oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Účastník bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
 1. Zrušení vzdělávací akce
  1. Společnost má právo zrušit vzdělávací akci z důvodu nenaplnění minimálního počtu účastníků. Společnost je povinna o zrušení kurzu informovat Účastníka nejpozději tři (3) pracovní dny před plánovaným zahájením kurzu.
  2. V případě zrušení vzdělávací akce je Společnost povinna nabídnout Účastníkovi náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, nebo vrácení kurzovného).
 2. Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky
  1. Společnost se zavazuje zajistit personální obsazení lektorů dle konkrétní specifikace vzdělávací akce. Společnost se zavazuje pro výuku používat kvalifikovaných lektorů tak, aby byla zajištěna vysoká odborná úroveň výuky.
 3. Výukové pomůcky
  1. Rozsah výukových pomůcek bude účastníkovi sdělen předem v propozicích vzdělávací akce zveřejněných na internetových stránkách impulshk.cz.
  2. Účastník je povinen si obstarat výukové pomůcky na vlastní náklady, neurčí–li Společnost jinak.
 1. Kurzovné
 1. Kurzovné
  1. Cena za jednotlivé vzdělávací akce je uvedena v Nabídce na internetových stránkách impulshk.cz .
  2. Cena je vždy uváděna jako konečná.
 2. Slevy z kurzovného
  1. Společnost nabízí slevy z kurzovného v podobě jednorázové akční slevy.
  2. Jednorázové akční slevy vyhlašuje Společnost příležitostně s omezenou dobou trvání. Tato sleva je poskytována za podmínek stanovených v Nabídce na internetových stránkách impulshk.cz.
  3. Slevy nelze uplatňovat zpětně a nelze je sčítat.
 3. Platební podmínky
  1. Účastník je povinen uhradit sjednané Kurzovné nejpozději do pěti (5) pracovních dnů před zahájením kurzu.
  2. Kurzovné je možné uhradit převodem na účet nebo zakoupením dárkového poukazu vystaveného Společností, ve výjimečných případech hotově v kanceláři Společnosti.
 1. Reklamační lhůty a nároky z odpovědnosti za vady služby
 2. Služba má vady v případě, že nebyla poskytnuta v souladu se smlouvou a VOP.
 3. Účastník je povinen uplatnit nároky z vad služby písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do 7 dnů ode dne poskytnutí služby. Za poskytnutou službu se pro tento účel považuje v případě kurzu každá jednotlivá uskutečněná vyučovací hodina bez ohledu na celkovou sjednanou délku výuky;
 4. Nároky z odpovědnosti za vady služby zanikají, jsou-li uplatněny z důvodů, které smlouva a/nebo tyto VOP vylučují a/nebo po uplynutí reklamační lhůty.
 5. Účastník je povinen reklamovat vady služby písemně bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. V reklamaci je objednatel povinen uvést a/nebo připojit:
   1. důvod reklamace;
   2. jasnou identifikaci poskytnuté služby (název kurzu apod.);
   3. dobu a způsob zjištění vad/y;
   4. popis vad/y a případně četnost jejich výskytu;
   5. bude-li reklamace shledána oprávněnou, poskytne zhotovitel objednateli podle jeho volby buď přiměřenou slevu z ceny služby odpovídající povaze a rozsahu vad, nebo, je-li předmětem služby výuka, náhradní výuku a/nebo výměnu lektora.
 6. Vyřízení reklamace – společnost je povinna o vytknutých vadách rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Společnost je povinna vydat Účastníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede charakteristiku vytýkaných vad, datum jejich uplatnění, účastníkem požadovaný způsob vyřízení vad a způsob jakým bude účastník informován o vyřízení reklamace.
 7. Ochrana osobních údajů
 8. Společnost prohlašuje a zaručuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro ni z GDPR a jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů vyplývají; bude po celou dobu trvání zprostředkovatelské smlouvy zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR.
 9. Společná a závěrečná ustanovení
 1. Společná ustanovení
  1. Účastník se zavazuje písemně informovat Společnost o všech podstatných změnách týkajících se subjektu Účastníka. Podstatnými změnami se rozumí zejména změny zapisované do obchodního rejstříku, změny v bankovním spojení apod.
  2. Písemnosti mohou být doručeny prostřednictvím držitele poštovní licence, osobním předáním nebo elektronicky. Není-li možné písemnost zasílanou prostřednictvím držitele poštovní licence doručit na poslední Účastníkem písemně oznámenou adresu, platí, že tato písemnost byla doručena pátý (5) pracovní den po jejím odeslání Účastníkovi prostřednictvím držitele poštovní licence.
  3. Účastník odpovídá za včasné informování Společnosti o jakékoli změně jeho osobních údajů, adresy pro doručování pošty, e-mailové adresy, tel. čísla.
 1. Závěrečná ustanovení
  1. Ostatní skutečnosti výslovně neupravené VOP se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele.
  2. Společnost je oprávněna jednostranně měnit VOP a Nabídku. Aktuální znění VOP a Nabídky je uveřejněno na internetových stránkách Společnosti impulshk.cz.

v.r. Martina Erbsová, ředitelka
V Hradci Králové 30.4.2020

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.