Scénické čtení, tvůrčí motivace žáka ke čtenářství

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
č.j.: MSMT-28644/2022-1-857 na základě §25 a §27 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Termín:
14. -15. října 2023 a 28. -29. října 2023

Místo konání:
Centrum uměleckých aktivit
Tomkova 139/22
Hradec Králové

Cena: 2.500,- Kč

Seminář určený především pedagogům, ale i dalším, kteří pracují s dětmi a mládeží; učitelům českého jazyka a literatury, cizích jazyků, pedagogům volného času, učitelům literárně-dramatických oborů, knihovníkům apod. Přihlásit se můžou i autoři, kteří chtějí zveřejňovat svou tvorbu i členové divadelních souborů, pokud chtějí rozšířit svůj repertoár o představení scénického čtení.

V poslední době vzrůstá zájem o scénické čtení – v základních i uměleckých školách, v knihovnách, v divadlech, amatérských i profesionálních. Nahlas se veřejně čte při nejrůznějších příležitostech, jeho podob je mnoho, i se různě nazývá – veřejné čtení, listování (podle populárního profesionálního projektu Listování), autorské čtení (předčítají samotní autoři). Samozřejmě, tento zájem lze jen vítat a podporovat z mnoha důvodů, v prvé řadě jako poutavé setkání s knihou (i nečtenářů) a pro mnohé i možnost tvůrčí realizace. Čtení nahlas v podobě scénického čtení pak přivádí nejen děti ke knížkám, ale i k vlastní interpretaci.

Jednou z kreativních cest, jak podporovat motivaci žáků a studentů ke čtenářství je právě scénické čtení, které pro ně může být přitažlivou možností setkání s knížkou, s literaturou.

Seminář nabízí pro tvůrce pořadů scénického čtení pomoc a praktické rady – pro  přípravu scénářů a práci s interprety, ale i pro hledání nonverbálních prostředků apod., včetně zamyšlení se nad využíváním scénického čtení v hodinách literatury a dalších předmětech.

Proběhne ve dvou na sebe navazujících seminárních víkendech.

I. víkendový seminář 14. -15. října 2023

Představení úspěšných inscenací scénického čtení, dětských i dospělých.
Beseda s tvůrci.
Teoretická část semináře, vycházející ze zhlédnutých představení:

Co je scénické čtení?

 •  ujasnění si jeho specifik a odlišností od podobných divadelních oborů
 • otázka zaměření a cílů vytvářeného projektu scénického čtení
 • pedagogických cílů

Tvorba scénáře

 • výběr literatury,
 • hledání témat
 • výběr a úprava textového materiálu
 • vytipování dalších výrazových prostředků (hudba, scénografie a další)

Zahájení společné tvorby účastníků inscenace scénického čtení

 • výběr knižního materiálu
 • rozbor
 • příprava scénáře

Lektorka: Ema Zámečníková

II. víkendový seminář 28. -29. října 2023

Osvojení si základních prostředků pro tvorbu inscenace scénického čtení

 • režijních
 • mluvních (hledání prostředků pro interpretaci – práce s intonací, větným přízvukem,  pauzou apod.)
 • scénografických
 • loutkářských a dalších alternativních prostředků
 • tvorba zvukového a hudebního plánu

Společná tvorba představení
Předvedení výsledku práce seminaristů – představení scénického čtení

Lektoři: Aleš Vrzák, Jakub Doubrava, Ema Zámečníková

Lektoři

 

MgA. Emilie Zámečníková

Pedagožka, lektorka, režisérka, autorka scénářů a odborných publikací, herečka

Na katedře výchovné dramatiky DAMU vystudovala obor dramatická výchova, léta byla její externí pedagožkou a nadále s ní spolupracuje. Téměř třicet let učila literárně-dramatický obor na ZUŠ Střezina v Hradci Králové, vedla a režírovala řadu dětských a dospělých souborů v Divadle Jesličky. Osm let učila herectví a přednes na Konzervatoři Pardubice. V současné době se jako lektorka věnuje mladému divadlu, divadlu pro děti, scénickému čtení a tvorbě scénářů (i pro audioknihy). Převážně se však zaměřuje na umělecký přednes – pomáhá recitátorům a jejich učitelům, vede dílny a semináře po celé republice, působí jako lektorka Dětské scény a zasedá v porotách Wolkrova Prostějova všech stupňů. Je autorkou odborných publikací, nejvýznamnější z nich je Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. V roce 2017 obdržela Cenu ministra kultury za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu, neprofesionálního divadla a dramatické výchovy dětí a mládeže.

MgA. Emilie Zámečníková

MgA. Emilie Zámečníková

Mgr. Aleš Vrzák

Šéfrežisér Českého rozhlasu

Šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák pracuje v rozhlase už dvaadvacet let. Vě­nuje se umě­lecké reali­zaci drama­tických forem, prozai­ckých textů i poezie. Získal řadu oce­nění jako inter­pret a také jako reži­sér na českých i mezi­národ­ních festi­va­lech. Recitátor (několikrát ocenění na Wolkrově Prostějově), později režisér, lektor, porotce přehlídek a dílen, např. Wolkrova Prostějova, Šrámkovy Sobotky, MFP ve Valašském Meziříčí ad. V letech 2000 – 2003 člen odborné rady ARTAMA pro umělecký přednes.

Od desíti let se věnuje uměleckému přednesu a jako recitátor se úspěšně zúčastnil řady recitátorských soutěží. Jeho největším recitátorským úspěchem bylo vítězství na Poděbradských dnech poezie. Vystudoval český jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Poté pracoval jako režisér rozhlasu v Českých Budějovicích, po roce 2000 Českého rozhlasu Praha, od roku 2008 šéfrežisér.

Mgr. Aleš Vrzák

Mgr. Aleš Vrzák

MgA. Jakub Doubrava

Herec, režisér Českého rozhlasu

Laureát Wolkero­va Prostějova, absolvoval DAMU – obor herectví na Katedře alternativního a loutkového divadla. Ztvárnil hlavní roli v televizním filmu Kousek nebe režiséra Petra Nikolaeva. Jako režisér Českého rozhlasu se věnuje zejména literárním pořadům. Založil a tvoří Kabaret Kajbar a experimentální divadelní skupinu TEArTR RAJDO. Je autorem veřejných pořadů Četba na přání (České Budějovice) a Cafe Jednorožec (Klatovy), příležitostně porotcuje recitační a divadelní přehlídky.

Věnuje se loutko­he­rectví, panto­mimě, po­uličnímu divadlu, kaba­retu, hu­dební pro­dukci, ale i lino­rytu a kresbě. Při­pravuje i večery scénického čtení. Pracuje také v kul­turním spolku Raše­lina, v o. s. Zdra­votní klaun. Založil multi­žánro­vý putovní festi­val UBU a Vedlej­ší pří­zraky, ty se věnují prezen­taci star­ších autorů sou­časnými pro­středky (beat­box, groove­box, loop­sta­tion).

MgA. Jakub Doubrava

MgA. Jakub Doubrava

Litujeme, nelze se již na tento termín přihlásit - maximální počet účastníků byl naplněn.

V případě zájmu bude vypsán další termín, předběžně se na něj můžete registrovat zde:

Registrovat se

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.