ZAOSTŘENO NA DIVADELNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PART 1

Z pera našeho koordinátora uměleckého vzdělávání:

Vážení amatérští divadelníci, přátelé amatérského divadla, milí divadelní nadšenci,

dovolte mi, abych vás zde obeznámil s právě proběhlou sezónou PODZIM 2019 / JARO 2020 za obor vzdělávání a vyhodnotil, co všechno se nám v Impulsu, centru podpory uměleckých aktivit, podařilo z avizovaných plánů, představ a vizí (psal jsem o nich v předchozích dvou číslech Divadelní Hromady) vlastně uskutečnit a zrealizovat.
A hned na začátku si sám –  neskromně, sebevědomě a samožersky – odpovím: všechno. Ještě před tři čtvrtě rokem bych tomu sám nevěřil, ale vězte, že je tomu tak. Opravdu všechno z toho, co jsme plánovali a o čem jsme přemýšleli, se nám podařilo dotáhnout do zdárného konce. Je to samozřejmě a především díky všem těm divadelním nadšencům, kteří se kurzů a seminářů účastnili a VSVD, které i v nových podmínkách podpořilo myšlenku vzdělávání svých členů a kurzovné za ně hradila a dosud stále hradí.
Pojďme se tedy podívat za uplynulou sezónou a pokusit se o rekapitulaci.

Loňský podzim jsme zahájili první listopadový víkend akcí, kterou jsme nazvali Víkend divadelního vzdělávání.
Uspořádali jsme simultánně dva semináře – jeden se konal v prostorách profesionální divadelní scény Divadla Drak a byl zaměřen na Scénografii a divadelní svícení a druhý se odehrával u nás v Impulsu a týkal se Divadelní produkce. Zatímco první byl cílen na osvětlovače, výtvarníky a divadelníky zabývající se scénou, druhý byl určen pro produkční, vedoucí a jednatelé divadelních spolků a sdružení. Jedním z cílů tohoto víkendu bylo i propojení účastníků obou kurzů a sílení jejich zkušeností na společných obědech v kultovní restauraci „Na Hradě“. Následovala i společná hodina účastníků obou kurzů, kdy na závěr účastníci Scénografie předvedli Produkčním svoje návrhy scénografických řešení, na kterých o víkendu pracovali.  Naplnili jsme tak beze zbytku naše heslo: PROPOJUJEME, SDÍLÍME, SPOLUPRACUJEME… MEZIOBOROVĚ …. AMATÉŘI S PROFESIONÁLY.

Workshop Scénografie, scénický objekt a světlo se zaměřil na uchopení divadelního prostoru s přihlédnutím ke kombinaci všech podstatných složek divadelní scénografie jako jsou: celková scénografická architektura, použité materiály a jejich vlastnosti a možnosti při použití scénického osvětlení. Účastníci měli možnost vyzkoušet si v prostorách profesionální scény a jeho technického zázemí všechny základní druhy divadelních reflektorů a jejich vlastnosti, osahali si spoustu materiálů používaných pro divadelní scénografii, praktické míchání barev, jejich tónů a psychologického vlivu na diváka. To vše pod vedením lektora Kamila Bělohlávka, výtvarníka a scénografa, který je v Draku jako doma a který se všem účastníkům věnoval s energií sobě vlastní. Všichni účastníci si vytvořili svoje vlastní scénická řešení. Celkem jich bylo jedenáct, zastoupené byli činoherní i loutkové divadelní soubory z Lovčic, Náchoda, Police nad Metují, Vysokého Mýta, Chlumce nad Cidlinou, Jánských Lázní, Třebechovic, Jaroměře a Sobotky.

Seminář Divadelní produkce aneb produkční a propagační minimum byl určen především pro principály divadelních souborů, kteří u amatérů zároveň zastávají pozici produkčního. Erudovanou lektorkou a průvodkyní světa produkce, managementu a PR divadelních projektů byla Tereza Sochová, ředitelka divadla DISK, která si sebou přivezla i odbornici na marketing Kristýnu Šestákovou. Dvouhodinový blok byl také vyhrazen problematice autorského práva a vedl ho dramaturg Michal Zahálka, dříve také pracovník autorskoprávní umělecké agentury Aura-Pont. Účastníci si mohli vše projít prakticky i na svých vlastních projektech. A bylo jich úctyhodné číslo: šestnáct.

Dalším vzdělávacím počinem byl poslední listopadový den seminář Úvod do praktické dramaturgie, který vedl nový ředitel Divadla Drak, dramaturg a scénárista Tomáš Jarkovský. Seminář se věnoval představení dramaturgie jako inscenační složky divadelního díla a seznámil účastníky se základními principy dramaturgického uvažování při tvorbě inscenace. Účastníci dopředu poslali scénáře svých zamýšlených inscenací a lektor Tomáš Jarkovský je s nimi – jeden po druhém – rozebíral, procházel a fundovaně připomínkoval. Účastníků bylo jedenáct. Zastoupeni byli soubory z Doubravic, Chlumce, Rychnova nad Kněžnou, Hradce Králové, Žamberka, Jánských Lázní a Ústí nad Orlicí.

Rok 2019 jsme zakončili v prosinci seminářem Hlasová technika a jevištní řeč, o který byl takový zájem, že jsme nakonec spustili dva běhy. Oba dva byly během chvíle naplněny. Vedla ho totiž Eva Málková (Spoustová), velmi žádaná lektorka hlasových disciplín. Zaměřila se na souvislosti mezi tělem, dechem, hlasem, artikulací, na to jak držení těla ovlivňuje dech a dech zase hlas. Účastníci absolvovali spoustu cvičení právě na správné držení těla a práci s dechem a dále se věnovali výslovnosti českých hlásek a českému přízvuku. Účastníků bylo celkem za oba běhy třicet dva.

Rok 2020 jsme pak odstartovali 18. ledna již tradiční Dílnou o přednesu aneb Příprava recitačního vystoupení v praxi, která byla určena především sólovým recitátorům a pedagogům, kteří se připravují na recitační přehlídky. Dílnu tentokrát vedla pedagožka Ema Zámečníková.

Účastníkům pomáhala při rozboru textu, při hledání výrazových prostředků, při výstavbě, jaké prostředky zvolit, aby byl přednes sdělný pro publikum. Dílny se zúčastnilo devět frekventantů.

Poslední lednový víkend proběhl první blok z uceleného vzdělávacího cyklu Základy činoherní režie, který vede lektor Aleš Bergman, pedagog JAMU Brno a režisér. Tématem prvního bloku byla Režie a dramaturgie. Lektor s účastníky probíral teoretické základy – historie divadla, co je režie, režijní vidění, styly režijní práce, téma a forma režijních částí, žánr, dramaturgicko-režijní koncepce. Svůj erudovaný výklad často doprovázel promítáním videoprojekcí – ukázek z ikonických divadelních děl.
Na tento čtyřvíkendový cyklus se přihlásilo úctyhodných patnáct zájemců o režii z divadelních souborů Klicpera z Chlumce nad Cidlinou, Exil Pardubice, Na Tahu z Červeného Kostelce, Jesličky z Hradce Králové, LDO ZUŠ K. Halíře z Vrchlabí, Předměřic nad Labem a DUHA z Hlinska…

22. února 2020 v odpoledních hodinách se nám podařila zrealizovat unikátní vzdělávací akce zaměřená na amatérské herce – Herecký workshop s Davidem Novotným. Však také byl během několika hodin od zveřejnění zcela vyprodán – kapacita byla omezena na maximální počet čtrnácti účastníků. Známý divadelní a filmový herec David Novotný se v šesti hodinách podělil o své herecké zkušenosti a věnoval se základům a principům řemesla herectví. Především se zaměřil na to, jak divadelní text správně přečíst, kde hledat jeho význam a důraz a jak jej správně interpretovat.
Všichni účastníci se pod vedením Davida prakticky zapojili a četli a rozebírali konkrétní texty – Horská dráha Erica Assouse a Mrzák Inishmaanský Martina McDonagha.

Druhý víkend v březnu se uskutečnil druhý víkendový blok Základů činoherní režie nazvaný Režie a scénografie, ve kterém se amatérští režiséři věnovali – jak napovídá název – především scénografii. Lektor Aleš Bergman je seznámil se zákonitostmi divadelního prostoru, řešením prostorových vztahů, mizanscén. Ukázal jim práce J. Svobody, L. Vychodila, A. Radoka, J. Grotowského, T.Kantora, R.Wilsona a P.Brooka. A frekventanti již začali pracovat nad konkrétním textem – Čechovovým Platonovem – a vymýšlet jeho scénické řešení.

A týden na to vstoupil do našich životů Coronavir a čas se zastavil…. Všechny kurzy a semináře museli být zrušeny a nejen ony, ale vždyť všichni víte, netřeba se rozepisovat…

Jakmile se vládní opatření začaly uvolňovat a bylo opět možné pořádat vzdělávací akce, proběhl poslední květnový víkend třetí blok na téma Režie a herec. Obsahem byly: herec a postava, herec a situace dramatické hry, metody herecké tvorby. Aleš Bergman se věnoval především Stanislavského metodě výchovy herců, pouštěl ukázky práce s herci ve slavném Actor´s studiu, popsal a vysvětlil Stanislavského herecké „vábničky“, zmínil dialogická jednání. Účastníci si sami vyzkoušeli herecká tzv. předvýrazová cvičení a na závěr se herecky zapojili do aranžování první scény z Čechovova Platonova.

A to už se dostáváme k žhavé současnosti.

Poslední sobotu v květnu odstartovala další vzdělávací akce dlouhodobějšího a systematičtějšího charakteru – vzdělávací cyklus Základy činoherního herectví sestávající ze čtyř jednodenních seminářů, určený pro amatérské herce.
Lektorem je Lukáš Rieger, vedoucí ateliéru činoherního herectví na JAMU Brno. Při své výuce čerpá především ze své stáže na tradiční ruské herecké škole Institutu Borise Ščukina v Moskvě.
Semináře mají za cíl provést účastníky základními postupy, které formulují směr výuky činoherního herectví na Divadelní fakultě JAMU. O semináře byl opět velký zájem, nakonec jsme dokonce o jednoho překročili dohodnutý maximální počet účastníků, takže jich je třináct. Zastoupení zde mají tyto divadelní soubory: Exil Pardubice, Divadlo Jesličky, DUHA Hlinsko, Vicena Ústí nad Orlicí, Klicpera Chlumec nad Cidlinou, J. K. Tyl Meziměstí, Heřman Heřmanův Městec.
První blok byl nazván Jevištní existence (autenticita). Lukáš Rieger se v něm skutečně zaměřil na tajemství herecké přesvědčivosti, které tkví ve schopnosti nepředvádět se, ale existovat a naopak nespočívá v mimické nebo gestické ilustraci textu, ale v hledání toho, co mu předchází – tedy v uvědomění si situace, v níž se postavy nacházejí. Účastnici pod jeho vedením absolvovali spoustu praktických cvičení a hereckých etud, ve kterých si trénovali pozornost, představivost, hledání důvodů k jednání a uvěření nečekané reakci.

O týden později proběhl druhý blok viz téma Dramatický konflikt (párové etudy). Lukáš si opět připravil pro účastníky herecké etudy, které tentokrát měly za cíl posilovat hereckou dovednost „já v daných okolností“. Jednalo se o improvizované párové etudy – jedna z nich byla např. „Pán a sluha“, kdy pán měl za úkol prohnat sluhu a sluha měl úkol splnit pánovi vše, co mu na očích vidí. Jinou etudou byl „Tyjátr-zástupná slova“, kdy úkolem bylo předvést buď přednes poezie, nebo TV zpravodajství, nebo předpověď počasí. Ovšem za předpokladu, že nebude použitá čeština, ale pouze tzv. spontánní mluvení. Nutno říct, že se s etudami všichni poprali se ctí a kreativitou sobě vlastní!

Frekventanty ještě koncem června čekají dva bloky Základů činoherního herectví na téma Vnější charakterizace (napodobování) a Rytmická struktura (kontrast). O tom ale až příště!

Co říct na závěr? Snad jen dvě slova: Radost a Pýcha. Máme opravdu radost z toho, co všechno se podařilo zrealizovat, ale především, především jsme pyšní na naše „amatéry“. Na to, jak jsou lační po vzdělávání, po rozvíjení a zdokonalování svých talentů, jak jsou schopní obětovat tomu svůj čas, peníze a soukromí.

Klobouk dolů!
Jsem přesvědčený, že se o budoucnost východočeského amatérského divadla nemusíme obávat.
Jsme a budeme Jedničky!

 

Jaroslav Souček, koordinátor uměleckého vzdělávání

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.