Pro školy

Projekt kreativního učení je nastaven tak, aby podporoval probíhající výuku. Umělecké metody a spolupráce mohou být uskutečňovány v jakémkoliv předmětu v závislosti na ŠVP a RVP. Cílem je podpořit mezipředmětové vazby, činnosti probíhají zážitkovým, projektovým způsobem využívajícím postupy, se kterými pracují jednotlivé umělecké obory (citace Manuál programu Kreativní partnerství, vydáno SPKV)

Pedagog společně s umělcem/kreativcem učí v tandemu. Pedagog přispívá do programu svými pedagogickými znalostmi a pomáhá s přípravou programu v závislosti na tematických plánech pro daný ročník. Poskytuje svou expertízu, jeho role je konzultační, pomáhá jak dětem, tak umělci/kreativci. Konzultuje přípravu, realizaci, metody, reflektuje a evaluuje proces.

Rozsah práce:

Výuka ve školách se odvíjí od potřeb a zvyklostí dané třídy – může se jednat o pravidelná setkávání v rámci 2 hodin každý týden, nebo v projektových dnech.

Předpokládáme 30 hodin výkonné spolu-realizace projektu, konečný výstup a zhodnocení/evaluace – v rámci standardní pracovní smlouvy.
Nad rámec standardní pracovní smlouvy – hrazeno z grantu NPO

30 hod – příprava programu mimo výuku společně s umělcem/kreativcem
20 hod – příprava konečného výstupu, evaluace, příprava metodik
20 hod – průběžné konzultace a setkání v rámci celého projektu

Předpoklad celkem 70 hod. á třída za projekt

Přínosy pro pedagoga:

·         Zážitková výuka obohacená o nové metody a umělecké procesy
·         Prevence vyhoření
·         Větší motivace k inovacím ve výuce
·         Rozvoj kreativity a tvořivého myšlení
·         Umožnění poznat děti v jiném světle
·         Podpora vztahů a sociálních vazeb mezi učitelem a dětmi

Přínosy pro děti a mládež:

·         Propojování s reálným životem
·         Stírání hranic předmětů
·         Probouzení tvořivého myšlení
·         Posilování samostatnosti, zodpovědnosti, hlasu, prostoru pro vyjádření a sebevyjádření, pro vzájemnou spolupráci a rovnost hlasů
·         Posilování vnitřní motivace
·         Objevování a posilování silných stránek dítěte
·         Učení prožitkem
·         Zlepšování vztahů ve třídě, zlepšování sociálního klimatu,
·         Porozumění některým budoucím profesím a spolupráce s profesionály, lepší orientace v profesích, vliv na budoucí výběr povolání

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.